Författare: Sirpa Bäckström

Handlingsplan för Patient- och brukarmedverkan

När socialnämnden sammanträde den 28 mars antog nämnden en handlingsplan för Patient- och brukarmedverkan. Det har tidigare antagits en länsgemensam strategi för patient- och brukarmedverkan 2015-2018 i Norrbotten.Med strategin som grund har en arbetsgrupp med representanter från brukarorganisationer och tjänstepersoner från Norrbottens Kommuner och...

Hemtagningsteam – trygg hemgång

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att socialförvaltningen för i uppdrag att inarbeta ett hemtagningsteam-trygg hemgång under 2017. Socialförvaltningen har gjort en utredning med en omvärldsanalys av hemtagningsteam-trygg hemgång. Det flesta kommuner har haft en undersköterska som koordinator som har skapat förutsättningar för att initiera och...

Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden

Socialnämnden har idag antagit Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Utgångspunkten vid handläggning är att den avlidnes anhöriga/annan berörd, alltid i första hand ska förvalta och avveckla dödsboet och ta hand om begravningsarrangemanget. Om särskilda förutsättningar föreligger är det socialtjänsten som måste göra en dödsboanmälan...